Çerez Örnek
canlı destek

Department of Public Health

 

 

Doctors

 

 

 

History


Ege Üniversitesi 1955 yılında kurulmuş olup, ilk açılan fakültelerinden birisi Tıp Fakültesi’dir. Tıp Fakültesi’nin ilk kurulan kürsülerinden birisi, Üniversite’nin kurucusu olan Prof.Dr.Muhittin Erel’in Halk Sağlığı Uzmanı olması nedeniyle, Koruyucu Hekimlik ve Hijyen Kürsüsü olmuştur. 
 
1978 yılında gerçekleştirilen bir girişimle Tıp Fakültesi bünyesinde Toplum Sağlığı Enstitüsü kurulmuştur. Toplum Sağlığı Enstitüsü, ordunun yönetime el koymasını izleyen 1981 yılında kurulan Yüksek Öğrenim Kurulu’nun oluşturduğu standartlaştırma girişimi sonrasında kapatılmıştır. Bu dönemde Koruyucu Hekimlik ve Hijyen Kürsüsü ile Toplum Sağlığı Enstitüsü birleştirilmiş ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı ortak ismini almıştır. Bu birleşmeden sonra iki birimin yetişmiş insan gücünün büyük bir çoğunluğunun sözleşmeleri uzatılmamış ve Fakülte’den uzaklaştırılmaları sağlanmıştır. Yine bu birleşmeyi izleyen süreçte 1990 yılına kadar Anabilim Dalı’nda Hijyen öğretisi ağırlıklı olarak sürdürülmüş, bu tarihten günümüze kadar gittikçe yoğunlaşarak sağlığa bütüncül yaklaşımı önceleyen toplum sağlığı öğretisi hakim olmuştur. Tıp Fakültesi eğitiminde 4. sınıfta verilen Halk Sağlığı Dersi yanında 1988 yılında Kırsal Hekimlik Stajı diğer bazı fakültelere göre gecikmeli olarak başlatılmıştır. Ardından Halk sağlığı Dersi 3. sınıfa alınmıştır. Yıllara yayılmış olarak Tıp Fakültesi’nin eğitiminde gerçekleştirilen entegrasyon sürecindeki değişime koşut olarak Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1, 2 ve 3. yıllarda kuramsal ağırlıklı, 6. sınıfta ise gittikçe geliştirilen biçimde Kırsal Hekimlik Stajı kapsamında uygulamalı eğitim içinde yer almıştır. 2003 yılındaki müfredat düzenlemesi sonrasında ise 1. sınıftan başlayarak Toplum Sağlığı Alan Dikey Koridoru içinde diğer ders kurullarıyla entegre biçimde kuramsal ve yoğun olarak uygulamalı eğitimi sürdürmektedir.
 
 
Bu eğitim süreci içinde epidemiyoloji, biyoistatistik, demografi, sağlık ölçütleri, tıp sosyolojisi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, sağlık yönetimi, sağlık örgütlenmesi, sağlık politikası, sağlık sistemleri, sağlık eğitimi, ana-çocuk sağlığı, üreme sağlığı, çevre sağlığı, sağlık ekonomisi, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, kronik hastalıklar epidemiyolojisi, işçi sağlığı ve meslek hastalıkları, olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri, toplu yaşanılan yerlerde sağlık hizmetleri, yaşlıların ve gençlerin sağlık sorunları, risk yaklaşımı, uluslararası örgütler, göç ve sağlık, sağlığı etkileyen sosyal etmenler, toplum katılımı gibi konular yer almaktadır. Ayrıca mezuniyet öncesi aile planlaması eğitimi sertifika programı uygulanmaktadır.
 
Tıp Fakültesi eğitimi dışında Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitiminde de Halk Sağlığı eğitimi verilmektedir.
 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda mezuniyet öncesi eğitim yanında mezuniyet sonrası eğitim de verilmektedir. Mezuniyet sonrası eğitim dört yıllık Halk Sağlığı Uzmanlığı ve yine dört yıllık Halk Sağlığı Doktora Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.
 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda su hijyeni laboratuarı bulunmakta olup burada bakteriyolojik, fiziksel ve kimyasal analizler yapılmaktadır.
 
Anabilim Dalımız öğretim üyeleri Üniversitemiz bünyesindeki Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde, Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonunda, EKAM(Kadın Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi),Üniversitemiz dışında ise İzmir Yerel Gündem 21, AİDS Savaşım Derneği, Türkiye Aile Planlaması Derneği, Halk Sağlığı Uzmanlığı Derneği, Türkiye Hidatidoloji Derneği yönetim kurullarında veya yürütme kurullarında, Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu’nda, Türk Tabipleri Birliği’nin farklı çalışma gruplarında ve “Dişhekimleri” “Toplum Ağız Diş Sağlığı” etkinliklerinde yer almaktadırlar.
 
Anabilim Dalı öğretim üyelerinin bir bölümü Türk Tabipleri Birliği’nin “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kursu”, ”İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Sertifika Programı” ve Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü “Epidemiyoloji Modülü” eğiticiliğini yürütmektedirler. Yine Türk Tabipleri Birliği’nin Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Yürütme Kurulu’nda, Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu’nda, Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Çevre Mühendisleri Odası Bilim Kurulları’nda görev yapmaktadırlar.
 
 
 
 

Medical Services Provided


Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda su hijyeni laboratuarı bulunmakta olup burada bakteriyolojik, fiziksel ve kimyasal analizler yapılmaktadır.
 

Appointment


Sekreterlik: 390 20 66

 

 

 

 

Phone: 
+ 90 (232) 390 20 65
+ 90 (232) 390 20 66
  
Fax: 
+ 90 (232) 388 01 71
  
Address: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
  
URL: 
  
E-Mail: 
halksagligi@mail.ege.edu.tr
 
 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY