Çerez Örnek
canlı destek

Patoloji Laboratuvarı

 

LABORATUVARIN KURULUŞ YILI VE KISA GEÇMİŞİ:
Ege Üniversitesi Tıbbi Patoloji Laboratuvarı Dr. Kemal Ergüder tarafından kurulmuş olsada onun vefatından sonra görevlendirilen Dr. Yavuz Aksu (1959) ile aktif çalışmalarına başlamıştır. İlk asistanlar Behsan Önol, Emek (Oğuzbayır) Özen, ve Faik Abacı’dır. Tıp fakültesinin 1961 Haziran’ında ilk mezunlarını vermesi ile daha sonraki dönemde de kürsünün temelini oluşturan Yıldız Erhan, Özden Günel, Gül Yüce, Alev Güçlü ve Hikmet Öğütmen ile Fikri Öztop kürsüde uzun yıllar çalışmışlardır. Patoloji laboratuvarı 1980’lerin başında meme ve jinekopatoloji, gastrointestinal sistem patolojisi, endokrin sistem patolojisi, karaciğer, pankreas ve safra yolları patolojisi, lenfoid sistem patolojisi, erkek genital ve üriner sistem patolojisi, deri yumuşak doku patolojisi, kemik patolojisi, solunum sistemi patolojisi, santral sinir sistemi patolojisi, nefropatoloji ve de sitopatoloji alanlarında özelleşmiş çalışmaya gidilmiştir. Bu spesifik çalışma ile birlikte özelleşmiş yöntemler içinde özel laboratuvarlar çalışmalarına başlamıştır. Bu laboratuvarlar rutin laboratuvarı, sitoloji laboratuvarı, histokimya laboratuvarı, immunhistokimya laboratuvarı, immunflöresan laboratuvarı ve moleküler patoloji laboratuvarıdır.

HALEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ VE PERSONEL DURUMU:
Anabilim dalımızda halen 8 profesör, 3 doçent, 1 yardımcı doçent ve 3 uzman görev yapmaktadır. Her bir öğretim üyesi aşağıda belirtilen özel konularda deneyim kazanmışlardır. Laboratuarlarda 4 biyolog, 1 kimyager, 11 teknisyen çalışmaktadır. Ayrıca rapor ve arşiv hizmetlerinde 5 memur ile 1 mühendis görev yapmaktadır.
Sorumlu Öğretim Üyeleri ve Uzmanlar  Özel çalışma Alanları
Prof. Dr. Gülşen KANDİLOĞLU   Dermatopatoloji, Yumuşak Doku
Prof. Dr. Necmettin ÖZDEMİR  Kadın genital sistemi, meme
Prof. Dr. Mine HEKİMGİL  Hematopoetik sistem, Lenfoid doku
Prof. Dr. Funda YILMAZ  Hepatobilier sistem, Dolaşım sistemi
Prof. Dr. Sait ŞEN  Nefropatoloji, üropatoloji, erkek genital sistemi
Prof. Dr. Taner AKALIN  Nöropatoloji, Dermatopatoloji, Yumuşak Doku
Prof. Dr. Ali VERAL  Solunum sistemi, Baş Boyun, Sitoloji
Prof. Dr. Osman ZEKİOĞLU  Kadın genital sistemi, meme
Prof. Dr.  Deniz NART  Solunum sistemi, Sitoloji, Hepatobilier sistem, Dolaşım sistemi
Doç. Dr. Yeşim ERTAN  Nöropatoloji, Endokrin sistem
Doç. Dr. Başak DOĞANAVŞARGİL  Gastrointestinal sistem, İskelet sistemi
Yar. Doç. Dr. Murat SEZAK  Gastrointestinal sistem, İskelet sistemi
Uzm. Dr. Banu SARSIK  Nefropatoloji. üropatoloji, erkek genital sistemi
Uzm. Dr. Nazan ÖZSAN  Hematopoetik sistem, Lenfoid doku
Uzm. Dr. Banu YAMAN  Dermatopatoloji, Yumuşak Doku

YAPILAN TETKİKLER:
Bölümümüzde hastalardan alınan dokular veya vücut sıvıları rutin ve özel yöntemlerle incelenir. Bu incelemeler aşağıdaki temel başlıklar ve özel alt laboratuarlarda yapılır. Tetkiklerin sonuçlandırma süresi incelenen doku ve gerekli özel laboratuvar tetkiklerinin durumuna göre 1 gün ile 1 ay arasında değişebilir.

Rutin patoloji laboratuvarı; Hastalardan alınan dokular rutin makroskobik değerlendirme ardından mikroskobik değerlendirmeler için hazırlanır. Hematoksilen eozin boyanmış preparatlar konusunda özelleşmiş öğretim üyeleri ve yardımcıları tarafından ışık mikroskobunda değerlendirilir. Şef teknisyen: Süleyman TOSUN

Rutin sitopatoloji laboratuvarı; Hastalardan alınan vücut sıvıları ve hazırlanan yayma preparatları rutin olarak mikroskobik değerlendirme için hazırlanır ve konusunda özelleşmiş öğretim üyeleri ve yardımcıları tarafından değerlendirilir. Teknisyen: Figen SEZEN

Frozen (İntraoperatif konsultasyon) laboratuvarı; Ameliyat esnasında hastadan alınan doku örnekleri ameliyat seyrini ve özelliğini belirlemek için dondurularak hızlı bir şekilde ışık mikroskobunda değerlendirilerek ilgili doktora hemen bilgi verilir. Teknisyen: Oya SAYKI

İmmunflöresan laboratuvarı: Özellikle böbrek ve deri biopsilerinde immunglobülin ve kompleman birikimleri flöresan işaretli antikorlar kullanarak flöresan mikroskobunda değerlendirilir. İgG, İgA, İgM, Kappa, Lambda, Kompleman 3, Kompleman 1, Kompleman 4, Fibrin  için işaretli antikorlar immunflöresan laboratuvarında rutin olarak çalışılmaktadır. Teknisyen: Gökşen ERTUTAR

İmmunhistokimya laboratuvarı: Özellikle rutin patolojik değerlendirmenin ardından tümör tipi, özellikleri ve prognostik faktörlerini, özel proteinleri, enfeksiyöz ajanları belirlemek için spesifik antikorlar ile immun histokimyasal inceleme gerekir. Bu laboratuvarda spesifik hücre, virus ve tümör belirleyicileri için 150’nin üzerinde antikor kullanılmaktadır. Bunların başlıcaları sitokeratin alt grupları (5/6, 7, 8, 19, 20, Pan ve yüksek molekül ağırlıklı, gibi), CD’ler (3, 4, 5, 7, 20, 45, 56, 57, 79, 99, 117, 138 gibi) flamentler (kollagen, vimentin, aktin, demsin vb) viruslar (SV40, CMV, HBV, HCV, EBV, gibi) proteinlere (amiloid A, fibrinojen, prealbumin, lizozim, gibi) karşı geliştirilmiş antikorlar olarak özetlenebilir. Bu yöntemler rutin değerlendirmenin ardından özel geliştirilmiş makinelerde yapılır ve uzmanlarca değerlendirilir. Teknisyenler: Hayriye KÖKTAŞ, Dilek PELVAN

Histokimya laboratuvarı: Özellikle rutin hematoksilen eozin boyamanın gösteremediği dokunun hücresel ve yapısal özelliklerini göstermek için özel boyama yöntemleri gerekir. Bu laboratuvardaki deneyimli personel tüm histokimyasal boyamaları gerçekleştirebilir. Bu yöntemlerin bazıları böbrek biopsilerinde periodik asit Schiff, Mason trikrom, Jones gümüş boyası, Kongo red boyama gibi rutin olabileceği gibi değişik dokularda patologların ihtiyacı ile özel olarak istenebilmektedir. Teknisyenler: Hasibe KÖMÜR, Gökşen ERTUTAR

Moleküler patoloji laboratuvarı; rutin değerlendirme ardından tümörün tipi, genetik, etiyolojik, prognostik özellikleri için özel yeni yöntemleri kullanır. Bunlar FİSH, CİSH, PCR gibi özel teknikleri içerir. Teknisyen: Hande ÇOLAKOĞLU

Tıbbi Otopsi: Hastanede kaybedilen hastaların ölüm nedenlerini, hastalığın özelliklerini ortaya çıkarmak için ilgili doktorun isteği ve ailenin onayı ile tıbbi otopsiler yapılmakta ve ilgili klinik ile birlikte bulgular tartışılmaktadır.

TETKİKLER HAKKINDA HASTALARA YÖNELİK  BİLGİ:
Başta kanserler olmak üzere birçok hastalığın kesin teşhisi hastalardan alınan doku yada sıvıların patoloji laboratuarlarında incelenmesi ile konulur. Patoloji Anabilim dalı laboratuvarlarında hastalıkların tanısına yönelik doku ya da organlardan alınan küçük doku örnekleri (biyopsi), vücut sıvıları (göğüs boşluğu sıvısı, kalp zarı sıvısı, batın sıvısı, beyin-omurilik sıvısı, vb.), sürüntü örnekleri (vaginal smear, vb.) ya da ameliyatla çıkarılan organlar incelenmektedir. Özel durumlarda ameliyat sırasında alınan dokular hızlı bir şekilde incelenir ve doktora hemen bilgi verilir. Diğer durumlarda patoloji raporunun yazılması dokunun ve yapılan incemelerin özelliklerine göre bir aya kadar uzayabilir. Hastanın tedavisi ve yapılacak işlemlerin etkilenebileceği durumlarda hastayı izleyen hekime bilgi verilir.
Patolojik incelemelerin sonucunda hastalıkların doku ya da organlarda yol açtığı değişiklikler değerlendirilerek tanı konulmaktadır. Bu incelemeler doku yada hücrelerin belirli işlemlerden geçirilerek değişik amaçlara yönelik mikroskoplar (ışık, flöresan, elektron mikroskobu) altında incelenmesi ile yapılır. Bu aşamalarda dokunun direkt gözle ve ışık mikroskop değerlendirmesini de içeren klasik yöntemler yanı sıra, teknolojinin olanakları çerçevesinde modern laboratuar yöntemleri (histokimya, immunhistokimya, immunflöresan, insitu hibridizasyon vb) de kullanılmaktadır. Bölümümüzde konularında uzman patologlar örnekleri değerlendirir ve tanı verir. Olgulara ait raporlar bilgisayar ortamında ve ciltlenerek arşivlenir, parafin bloklar ve tüm lamlar arşivlerde saklanır.
Bölümümüzde çeşitli hastalıklar ve kanserlerin nedeni, teşhisi ve prognozuna etki eden faktörleri araştırmak üzere multidisipliner çalışmalar ve araştırmalar yapılır, doktor ve uzman doktor eğitim faaliyetlerine de katkıda bulunulur. Kliniklerde yaşamını kaybetmiş kişilere, hastayı izleyen doktorunun isteği ve hasta yakınlarının onayı ile ölüm nedeninin araştırılması amacıyla tıbbi otopsi de uygulanmaktadır.

LABORATUVAR İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Telefon: 0232 388 10 25 – 0232 343 43 43/3709
Fax: 0232 373 61 43
E-posta: patoloji@mail.ege.edu.tr
HASTANE İÇİNDEKİ YERİ:
Laboratuvarımız hastanenin zemin katında, poliklinik girişinin devamında Çocuk Cerrahisi Kliniğine giden koridor üzerinde solda yer almaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ