Çerez Örnek

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

Tarihçe


Kuruluş: Barakalar, başkan Prof. Dr. Kemal Akgüder (1957-1958) 
Prof. Dr. Muhittin Erel tarafından anabilim dalı başkanlığının vekaleten yürütülmesi: (kadrolu bir uzman ve dört veteriner asistan)Doç. Dr. Yavuz Aksu’nun atanması: 24.04.1959

1. Akademik gelişme: Tıp Fakültesi mezunlarının patolojiye özendirilmesi, fakültenin ilk mezunlarından başlayarak yerleşik bir kadronun oluşturulması (1979’da 10 öğretim üyesi).
2. Laboratuvar altyapısının geliştirilmesi: Histokimya, immunfluoresan, elektron mikroskopik kesit hazırlama
3. Materyal sağlanması: İzmir ve çevresinde klinik-patoloji işbirliğinin yerleştirilmesi, biyopsi sayısının artırılması için İzmir’deki hastanelerden biyopsilerin patoloji personelince toplanıp, raporların dağıtılması. Çevre illerin hastaneleri ziyaret edilerek işbirliği ortamı yaratılması: uzun yıllar Eğridir Kemik hastalıkları hastanesi, Burdur, İsparta ve diğer illerden posta ile gelen materyalin değerlendirilip raporlanması.
Üniversite ve devlet hastanelerinde otopsilerin yapılması ve kliniko-patolojik toplantıların yürütülmesi
4. Araştırma alt yapısının geliştirilmesi: doku kültürü, deney hayvanları laboratuvarlarının kurulması
5. Kampüste temel bilimler için yapılan yeni binaya taşınma: 1977
6. Organ sistemleri temelinde görev bölümü: Bilinen sitopatoloji, nöropatoloji, jinekopatoloji ve dermatopatolojiye ek olarak tüm diğer organ sistemleri bazında ayrımlaşma ilk kez anabilim dalımızda başlatılmış, deneyimli öğretim üyeleri yetişmiştir.

Ekim 1981, Prof. Dr. Yavuz Aksu’nun 1402 nolu sıkıyönetim yasasına dayanılarak görevden alınması Prof. Dr. Yıldız Erhan’ın anabilim dalı başkanlığına atanması
1. Hastaneye taşınılması (1985), yeni patoloji laboratuvarı inşaatı, teknik olanakların geliştirilmesi
2. İmmunhistoşiminin devreye girmesi: daha ayrıntılı bir değerlendirme ile prognostik faktörlerin belirlenmesi ve tedaviye yön verilmesi
3. Jinekopatoloji ve sitopatoloji alanında üst ihtisas yetkisinin elde edilmesi
4. Klinikopatolojik toplantılar: Her seksiyon için patolog, cerrah, radyolog, radyoterapist ve medikal onkologlar birlikteliğinde haftalık toplantılar.

1961-2021 tarihleri arasında 100 patoloji uzmanı ve yedi sitopatoloji yan dal uzmanı yetişmiştir.

Verilen Tıbbi Hizmetler


1. Rutin histopatolojik incelemeler
2. İmmunhistokimyasal incelemeler
3. Histokimyasal incelemeler
4. Immunfloresan incelemeler
5. Sitopatolojik inceleme
6. İntraoperatif konsültasyon (frozen yöntemi ile değerlendirme)
7. Moleküler incelemeler (FISH, PCR )
8. Tıbbi otopsi

Patoloji, hastalıkların nedenlerinin ve oluşum mekanizmalarının araştırıldığı, hastalıklı doku, organ ve vücut sıvılarının makroskopik, mikroskopik ve moleküler düzeyde incelendiği bir bilim dalıdır. Tıbbi patoloji uzmanları gönderilen materyalin patolojik incelemesi sonrası tanı koyar, tedaviyi yönlendiren prognostik ve prediktif kriterlerin belirlenmesinde rol oynar. Patolojik inceleme sürecinde; makroskopik ve mikroskopik inceleme yanı sıra sitolojik, histokimyasal, immünhistokimyasal ve moleküler patoloji yöntemlerini kullanır. Hastaların tartışıldığı ilgili klinisyen, radyolog, medikal onkolog ve radyasyon onkologların katıldığı konseylerde yer alır.

Bir doku örneğinin incelenmesi ve biyopsi raporu düzenlenmesine kadar geçen süre değişkendir. Bu süre ek inceleme gerekmediği durumlarda 2-3 gün gibi kısa olabildiği gibi kemik rezeksiyon materyeli veya moleküler inceleme gereken materyellerde olduğu gibi 2-3 haftayı da bulabilir.

Öğretim üyelerinin özelleştikleri konular:

Jinekopatoloji ve meme patolojisi: Prof. Dr. Necmettin Özdemir, Prof. Dr. Osman Zekioğlu ve Öğr. Gör. Dr. Gürdeniz Serin

Hematopatoloji: Prof. Dr. Mine Hekimgil, Doç. Dr. Nazan Özsan ve Dr. Öğr. Üyesi Derya Demir

Dermatopatoloji ve yumuşak doku patolojisi: Prof. Dr. Taner Akalın ve Doç. Dr. Banu Yaman

Nöropatoloji: Prof. Dr. Taner Akalın ve Prof. Dr. Yeşim Ertan

Endokrin sistem patolojisi: Prof. Dr. Yeşim Ertan

Baş-boyun patolojisi: Prof. Dr. Ali Veral

Solunum sistemi patolojisi ve sitopatoloji: Prof. Dr. Ali Veral ve Prof. Dr. Deniz Nart

Hepatopankreatobilier ve kardiovasküler sistem patolojisi: Prof. Dr. Funda Yılmaz Barbet ve Prof. Dr. Deniz Nart

Üriner sistem patolojisi ve nefropatoloji: Prof. Dr. Sait Şen ve Doç. Dr. Banu Sarsık Kumbaracı

Gastrointestinal sistem patolojisi: Prof. Dr. Başak Doğanavşargil Yakut ve Doç. Dr. Murat Sezak

Kemik ve eklem patolojisi: Prof. Dr. Başak Doğanavşargil Yakut ve Doç. Dr. Murat Sezak

 

Randevu


Anabilim Dalı Sekreterlik: (0 232) 390 37 09

 

 

 

 

Tel: 
+ 90 (232) 388 37 09
  
Sonuç sorma: 
+ 90 (232) 390 37 05
+ 90 (232) 390 37 07
  
Faks: 
+ 90 (232) 373 61 43
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
  
URL: 
 

 

 

 

 

 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ